นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

www. Speedycash.in.th

www.Speedycash.in.th (“เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช”) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของ www.Speedycash.in.th ซึ่งถือเป็นบริการ หนึ่งของเซลเพจ (“รับซื้อมอเตอร์ไซค์ถึงบ้าน”) เมื่อท่านลงทะเบียนสั่งซื้อ สินค้า/บริการ ของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอชผ่านเซลเพจของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช (“ผู้ใช้บริการ”) และในการให้บริการแก่ท่าน เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้ง เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยว เนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่บริษัท จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการให้บริการเซลเพจของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอชเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับ กับ แอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ที่เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ไม่มี อำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วน บุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

 

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช เนื่องจากการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นโดยตรงต่อ การปฏิบัติตามหน้าที่ให้ บริการโดยเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช แก่ ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอชอยู่ ผู้ใช้บริการ ดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

 

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ทั้งนี้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดย นโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ได้ประกาศ

 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช

ในการให้บริการ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนิน การผ่านระบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด

ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล

ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการ รวมถึง ความสนใจของต่างๆของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการของบริษัท

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่ กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อันรวมถึง เพื่อการยืนยันตัว ตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจ ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้ บริการได้มากขึ้น หรือ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช และผู้ใช้บริการ

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลติชมแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องต่างๆ

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และ ระเบียบบังคับใช้ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้ บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอชอยู่ และ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลัง จากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่างๆของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช เว้น แต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอชอาจมี ความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจมีความ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ในกรณี ดังนี้

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจมีความจำเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ที่ได้รับการว่าจ้างจาก เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับ จ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช เช่น Google Analytics ทั้งนี้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ Google Cloud Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure, Cloudways

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจเปิดเผยข้อมูล ด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช โดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดย เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เท่านั้น

ในกรณีที่ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของ หน่วยงานราชการ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

 

Cookies ที่ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ใช้ในการให้บริการ

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพใน การให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ ต่างกันไป ดังที่ระบุต่อไปนี้

Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้

Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของ ผู้ใช้บริการ และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ

Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานเพื่อ การให้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช มีความจำเป็นเพื่อให้การใช้บริการโดยผู้ใช้งานสามารถทำได้ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานให้บริการ ของเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตน เองได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ได้ในบางส่วน ตามจุดประสงค์การทำงานของคุกกี้ที่ระบุไว้

 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ นอกจากนี้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิ ดังนี้

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้ งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือ โอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น

สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายัง เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ เว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช ได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเว๊บไซด์ สปีดดี้แคชดอทไอเอ็นดอททีเอช จะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการ ขอใช้สิทธิ ให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: www.Speedycash.in.th

สถานที่ติดต่อ: 2/2 ซอยคู้บอน 27 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230

ช่องทางการติดต่อ: 095-528-0288

อีเมล: [email protected]